คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนยการสอนของครูกลุ่มสนุก


เอกสารสำรวจผู้ที่สนใจ

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุกวันที่ : 14 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 528

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com