คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการพัฒนาครูทั้งระบบภาษาไทยประถมบูรณาการ รุ่นที่ 1 ]
: 380
: 395
: 362
: 398
: 376
: 419
: 506
: 513
: 356
: 392
: 385
: 404
: 392
: 385
: 351
: 398
: 350
: 410
: 344
: 353
: 414
: 364
: 340
: 350
: 345
: 355
: 359
: 356
: 336
: 450

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com