คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 53 ]
: 378
: 332
: 355
: 329
: 351
: 330
: 312
: 344
: 324
: 333
: 351
: 327
: 317
: 318
: 332
: 327
: 332
: 313
: 329
: 361
: 481
: 432
: 367
: 334
: 325
: 368
: 336
: 317
: 310
: 309

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com