คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคระครุศาสตร์ ]
: 277
: 308
: 281
: 286
: 305
: 382
: 359
: 293
: 305
: 294
: 300
: 281
: 307
: 331
: 283
: 298
: 346

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com