คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครุศาสตร์พบนักศึกษา ]
: 302
: 300
: 300
: 283
: 301
: 455
: 293
: 325
: 291
: 293
: 283
: 288
: 396
: 378
: 317
: 288
: 293
: 285
: 290
: 297
: 289
: 290
: 335
: 289
: 296
: 278
: 281
: 413
: 306
: 294

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com