คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รับรางวัลการประกวดการอ่านฟังเสียง ]
: 366
: 273
: 250
: 268
: 263
: 262
: 239
: 327
: 263
: 284
: 255
: 257
: 248
: 244
: 252
: 245
: 249
: 246
: 304
: 254
: 330
: 248
: 268

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com