คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2/2553 ]
การสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ
: 349
: 349
: 315
: 324
: 341
: 339
: 310
: 309
: 324
: 327
: 315
: 281
: 315
: 519
: 317
: 335
: 319
: 297
: 404
: 298
: 308
: 397
: 319
: 334
: 310
: 338
: 305

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com