คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานสังสรรค์วันปีใหม่ ชาวคณะครุศาสตร์ ]
งานสังสรรค์วันปีใหม่ ชาวคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่ห้องดุสิตา อาคารภูพานเพลซ
: 341
: 351
: 443
: 421
: 522
: 345
: 348
: 355
: 338
: 330
: 473
: 339
: 361
: 347
: 394
: 336
: 315
: 339
: 349
: 343
: 482
: 341
: 344
: 348
: 360
: 372
: 341
: 354
: 351
: 331

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com