คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมการแทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่า ]
กิจกรรมการแทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่า ภาษาไทย เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนบ้านดงสาร อ.อากาศอำนวย
: 312
: 494
: 378
: 326
: 336
: 336
: 423
: 321
: 414
: 334
: 424
: 330
: 406
: 338
: 320
: 330
: 331
: 312
: 309
: 318
: 353
: 330

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com