คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กีฬาคณาจารย์ประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่ 2554 ]
กีฬาคณาจารย์ประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างคณะ
: 494
: 472
: 422
: 415
: 387
: 398
: 389
: 362
: 466
: 400
: 400
: 462
: 491
: 371
: 381
: 393
: 362
: 436
: 429
: 385
: 449
: 377
: 351
: 371
: 406
: 338
: 340
: 343
: 362
: 350

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com