คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 ,13 ,19, 20 กันยายน 2558 ณ อาคาร 13 ห้องประชุม 13209 ]
: 263
: 276
: 264
: 259

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com