คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ]
: 354
: 377
: 366
: 345
: 369
: 361
: 342
: 349
: 346
: 361
: 342
: 333
: 328
: 326
: 324
: 345
: 338
: 329
: 328
: 328
: 345
: 338
: 337
: 329
: 338
: 336
: 332
: 359

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com