คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหารวิชาการ ]
: 196
: 206
: 207
: 204
: 199
: 202
: 202
: 213
: 202
: 199
: 222
: 211
: 216
: 205
: 211
: 189
: 206
: 213

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com