คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครู ]
: 287
: 301
: 285
: 293
: 284
: 275
: 278
: 289
: 300
: 248
: 268
: 289
: 285
: 247
: 253
: 257
: 275
: 265
: 258

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com