คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสอนระบบ RTI&Co-Teaching สู่แนวทางการเรียนรวม ]
: 233
: 238
: 252
: 228
: 225
: 228
: 233
: 241
: 227
: 234
: 227
: 241
: 236
: 235
: 232
: 227
: 235
: 234
: 230
: 246
: 237
: 233
: 239
: 239
: 230
: 242
: 239
: 238
: 247
: 234

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com