คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ]
ประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เพื่อให้สถานบันอุดมศึกษาของรัฐ คณะศิกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ เป็นคู่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
: 336
: 318
: 328
: 307
: 292
: 319
: 288
: 323
: 314
: 301
: 300
: 297
: 290
: 292
: 327
: 298
: 313
: 311
: 300
: 324

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com