คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ]
: 309
: 329
: 301
: 298
: 283
: 318
: 315
: 351
: 315
: 317
: 311
: 314
: 322
: 365
: 370
: 361
: 364
: 351
: 335
: 348
: 336
: 341
: 333
: 344
: 344
: 381
: 380
: 362
: 379
: 380

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com