คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ]
: 267
: 254
: 248
: 245
: 239
: 225
: 248
: 243
: 257
: 246
: 244
: 235
: 253
: 247
: 244
: 249
: 243
: 267
: 265
: 253
: 254
: 257
: 252
: 278
: 245
: 264
: 251
: 262
: 267
: 255

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com