คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกีฬา จุตรมิตร ครั้งที่ 13 (หนองหญ้าไซเกมส์) ]
: 303
: 296
: 281
: 281
: 280
: 311
: 302
: 300
: 317
: 301
: 312
: 297
: 324
: 294
: 285
: 283
: 278
: 294
: 298
: 299
: 312
: 326
: 325

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com