คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกีฬา จุตรมิตร ครั้งที่ 13 (หนองหญ้าไซเกมส์) ]
: 328
: 323
: 307
: 306
: 305
: 334
: 327
: 325
: 344
: 324
: 339
: 321
: 349
: 317
: 308
: 307
: 303
: 319
: 323
: 328
: 338
: 353
: 350

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com