คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการประชุมสัมมนา"การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ Lesson Study" ]
: 316
: 303
: 259
: 252
: 264
: 254
: 260
: 243
: 249
: 258
: 225
: 246
: 250
: 243
: 247
: 242

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com