คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
: 300
: 283
: 277
: 288
: 289
: 282
: 276
: 298
: 294
: 284
: 312
: 360
: 289
: 274
: 288
: 290
: 290
: 288
: 286

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com