คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

บุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย
 

น.ส.สุจิตรตา  ศรีปากดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายบุญเกื้อ   ครุธคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 
นายกฤษณะ   กีวิไลย์
นักวิชาการศึกษานายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวจีรวรรณ  วรกาล
นักวิชาการศึกษา

 

น.ส.ทัศนีย์ คำปาน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวรจนา ผาลลาพัง
นักวิชาการศึกษา


นางพรพิมล   ภาคมฤค
นักวิชาการศึกษานางสาวอรพิน บุตราช
นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่ทั่วไป


นายสนิท  ศิริสานต์ 
นายชีระวิทย์  อุดมศาส์นติ
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใด 

นายณรงศิล   คำทเนตร

 

   

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com