คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

คณะผู้บริหาร

  ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
  อ.บุญส่ง  วงค์คำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
    อ.นวพร  วรรณทอง
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
     
    ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    อ.สุพัตรา  ปสังคโท
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 


วันที่ : 20 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 12049

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com