คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ปณิธาน/

   
ปรัชญา
 
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น  วิสัยทัศน์
 คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครูของท้องถิ่น โดยนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ­­วิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนำเพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจ
    1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
    3. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    4. บริการวิชาการแก่สังคม
    5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ปณิธาน
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น   องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบการบริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ : 7 ก.ย. 2552
อ่าน : 8775

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com