คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ทำเนียบผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 
 
 
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
1. นายธร   สุนทรายุทธ์
หัวหน้าคณะ
2518 – 2519
2. นายสมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์
หัวหน้าคณะ
2520 – 2521
3. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร
หัวหน้าคณะ
2522 – 2525
4. ผศ.ทรงศรี     เนียวสกุล
หัวหน้าคณะ
2526 – 2529
5. ผศ.ยุทธศักดิ์   ฮมแสน
หัวหน้าคณะ
2530 – 2533
6. นายสุรพล    พุฒคำ
หัวหน้าคณะ
2534 – 2537
7. ผศ.ดร.พนมพร    จินดาสมุทร์
คณบดี
2538 – 2541
8. รศ.พชร    มีกลาง
คณบดี
2542 – 2545
9. ผศ.ดร.สุเทพ   การุณย์ลัญจกร
คณบดี
2546 – 2547
10. ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช้
คณบดี
2548 - 2548
11. ผศ.ดร.มารศรี   กลางประพันธ์
คณบดี
2549 - 2552
12. ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์
         คณบดี
   2553 - ปัจจุบัน

 


วันที่ : 25 ก.ค. 2552
อ่าน : 6855

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com