คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ข่าวพวงแสด ฉบับที่ 3 วันที่ 10 กรกฏาคม 2557


วันที่ : 10 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1164

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com