คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

แบบฟอร์มผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

ดาวน์โหลดไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 


วันที่ : 21 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1687

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com