คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

นักศึกษาดีเด่น คณะครุศาสตร์

  นางสาววนิดา หนึ่งคำมี
  นางสาวนฤนาถ เชื้อใหญ่ 
  นายวชิรวิทย์ อุตรี นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งโลก ปี 2012  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555
  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
  นางสาวกนกขวัญ พรหมเมือง
  นางสาวบุณยวีร์ จารุสิงห์
 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com