คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

 

  

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

  

 
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

  
ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 


ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

 
ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี

 

 
 

 

  

ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  
 
 
รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร
 
ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์   


ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย

 

 

  

อ.เบญจพร  อุผา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  

ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร

ผศ.รักทรัพย์  แสนสำแดง 


ผศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์


อ.สถิตย์  ภาคมฤค 
 

 
อ.วาทินี  อุดมกัน
(ลาศึกษาต่อ)

  
ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ


อ.ผกาพรรณ  วะนานาม

อ.วัชราภรณ์ เขาเขจร

 อ.จินดา  ลาโพธิ์

อ.ก้องภพ  ศิริบุตร

 
 

 

  

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

  

อ.ลดาวัลย์  มะลิไทย  

อ.นนทวรรณ  แสนไพร

  
อ.อำพร  ดัชถุยาวัตร์ 

  
อ.ศตวรรษ มะละแซม

 
อ.อนรรฆ สมพงษ์

   

 

  

อ.นวพร วรรณทอง
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  
 
อ.พรพิมล  ศิวินา
(ลาศึกษาต่อ)

อ.ธเนศพล  เจริญราษฎร์
 

   
อ.กิตติกร  รักษาผล
 

  
อ.สุริยะ ประทุมรัตน์

 
อ.อนงลักษณ์ หนูหมอก

   

Mr.Ulrich  Lindman

 

  

อ.บุญส่ง  วงค์คำ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  
 
ดร.สุจิตรา  แบบประเสริฐ

อ.สรินดา  พงษ์คุลีการ 

   
ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ

 

 

อ.ธนา  เตมีรักษ์

   

 

  

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

  
 
ดร.สุชาดา  บุบผา
  
อ.สุพัตรา  ปสังคโท


อ.หรรษา  องคสิงห์

 

 

  

อ.อภิวัฒน์  ปานทอง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  
 

 
อ.อริญชย์  พรหมเทพ
(ลาศึกษาต่อ)

  

อ.นพรักษ์  แกสมาน

 

 
อ.วีรวัฒน์  คำแสพันธ์
 


อ.จีรวัฒน์  สัทธรรม

อ.วสันต์  วงค์กาฬสินธุ์
 
 

 

  

  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  

.

ผศ.ดร.ปัญญา  นาแพงหมื่น

อ.ภัทรดร  จั้นวันดี


อ.ปิยะนันท์  ปลื้มโชค

 

 

  

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์

ดร.อุษา  ปราบหงษ์


ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

 


อ.อิชยา  จีนะกาญจน์

 

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com